Polskie Stowarzyszenie Kiteboardingu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start PSKite Statut i regulaminy Regulamin Komisji Rewizyjnej

Regulamin Komisji Rewizyjnej

Drukuj PDF

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ
POLSKIEGO  STOWARZYSZENIA  KITEBOARDINGU

(obowiązuje od 2010-07-09)

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.   Komisja Rewizyjna Polskiego Stowarzyszenia Kiteboardingu, zwana w skrócie „KR PSKite”, jest społecznym organem kontrolującym działalność Polskiego Stowarzyszenia Kiteboardingu, zwanego w skrócie „PSKite”.

2.   Skład i tryb wyboru członków KR PSKite określa statut PSKite.

§ 2.

1.   KR PSKite konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu, które zwołuje i prowadzi najstarszy z członków KR PSKite. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

2.   Obsługę techniczną i biurową działalności KR PSKite zapewnia Biuro PSKite.

 

ROZDZIAŁ II

Zakres działania, kompetencje i obowiązki Komisji Rewizyjnej PSKite.

§ 3.

1.Zakres działania, kompetencje i obowiązki KR PSKite określa Statut PSKite

2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1)            przeprowadzanie kontroli działalności Stowarzyszenia, co najmniej raz w roku,

2)            występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości,

3)            prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,

4)            prawo zawieszenia członka Zarządu na okres do 6 miesięcy,

5)            zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie i trybie określonym na podstawie przepisów niniejszego Statutu oraz w przypadku zawieszenia członka Zarządu,

6)            zatrudnianie i zwalnianie pracowników, w przypadku kiedy są nimi osoby będące w składzie Zarządu,

7)         dokonywanie interpretacji zapisów Statutu,

8)            składanie na  Walnym  Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej,

9)            składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielania) absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 4.

1. Do zakresu działania przewodniczącego KR PSKite należy w szczególności:

1/ kierowanie całokształtem prac KR PSKite, zwoływanie posiedzeń KR PSKite i przewodniczenie tym obradom,

2/ reprezentowanie KR PSKite na zewnątrz,

3/ przygotowywanie - na Walne Zebranie Członków PSKite - sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej oraz wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielania) absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4/ wskazanie zastępcy przewodniczącego KR PSKite w czasie jego nieobecności,

5/ opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych,

6/ prowadzenie dokumentacji KR PSKite,

7/ gromadzenie protokołów z zebrań KR PSKite, prowadzenie wykazu podjętych uchwał i wydanych zaleceń pokontrolnych..

2. Do zakresu działania pozostałych członków KR PSKite należy w szczególności:

1/ współudział w opracowywaniu planów pracy KR PSKite i planów kontroli,

2/ uczestniczenie w pracach kontrolnych i doraźnych lustracji oraz wysuwanie propozycji zaleceń pokontrolnych,

3/ prowadzenie stałej obserwacji działalności komórek organizacyjnych / stałych oraz doradczych komisji i zespołów problemowych/ PSKite, zgodnie z podziałem zadań pomiędzy poszczególnych członków KR PSKite.

ROZDZIAŁ III

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej PSKite

§ 5.

1. Posiedzenia KR PSKite zwołuje jej przewodniczący, podając w zawiadomieniu proponowaną tematykę i porządek zebrania,

2. Udział członków KR PSKite w pracach Komisji i jej posiedzeniach jest obowiązkiem dobrowolnie na siebie przyjętym.

3. W posiedzeniach KR PSKite mogą uczestniczyć z głosem doradczym:

1/ prezes PSKite i przewodniczący Sądu Koleżeńskiego oraz osoby przez nich upoważnione,

2/ inne zaproszone osoby.

Jednakże w szczególnie ważnych sprawach posiedzenie może zostać utajnione.

§ 6

1. Zebrania KR PSKite powinny odbywać się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak aniżeli  raz w ciągu roku.

2. Zebrania KR PSKite muszą być protokołowane, a podejmowane uchwały muszą znaleźć się w protokóle w pełnym brzmieniu lub stanowić odrębny dokument sporządzony w sposób należny uchwale.

3. Oryginały protokołów pozostają w aktach KR PSKite.

4. Protokół otrzymują wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej.

4. Na pierwszym posiedzeniu KR PSKite nowej kadencji ustala szczegółowy podział zadań pomiędzy poszczególnych członków Komisji.

§ 7.

Komisja Rewizyjna PSKite, na każdy rok kalendarzowy, sporządza:

1/ plan pracy Komisji,

2/ tematyczny plan kontroli, jego poszczególnych komórek organizacyjnych.

§ 8.

1. Komisja Rewizyjna PSKite przeprowadza kontrole działalności PSKite przez wyznaczone ze swego grona zespoły kontrolne lub przez poszczególnych członków Komisji.

2. Z przeprowadzonych kontroli sporządza się protokóły kontroli.

3. Przy kontrolach pieniężnych i rzeczowych składników majątkowych PSKite musi być obecna osoba materialnie odpowiedzialna za te składniki. Osoba ta podpisuje protokół z przeprowadzonej kontroli bezpośrednio po jej zakończeniu.

4. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do faktów ustalonych w protokóle, osoba kontrolowana - przed podpisaniem protokołu - ma prawo uzupełnić jego treść swoimi zastrzeżeniami lub ewentualnie uzupełnieniami.

5. W przypadku odmowy podpisania protokółu kontroli, kontrolujący ma obowiązek dokonania odpowiedniej adnotacji w protokóle.

6. Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których oryginał pozostaje w aktach KR PSKite, a kopię otrzymują Zarząd i Sąd Koleżeński oraz zainteresowane komórki organizacyjne PSKite.

7. Protokół kontroli - na najbliższym posiedzeniu KR PSKite - przyjmowany jest do akceptującej wiadomości, o czym należy uczynić stosowną adnotację w protokóle z posiedzenia Komisji. W przypadku jeżeli kontrolujący nie określił zaleceń pokontrolnych, a zachodzi taka konieczność, wówczas czyni to Komisja w pełnym brzmieniu lub uzupełnia zalecenia określone przez kontrolującego, z tym że zalecenia te powinny zawierać miedzy innymi:

1/ sposób i termin usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, ewentualnie

2/ spostrzeżenia, sugestie lub wnioski mające na celu poprawę i usprawnienie działalności kontrolowanej komórki organizacyjnej  PSKite.

§ 9.

1. Oprócz formalnych kontroli, przez odpowiednie zespoły kontrolne lub poszczególnych swych członków KR PSKite przeprowadza - w miarę istniejących potrzeb - doraźne lustracje działalności merytorycznej i formalnej PSKite. Z lustracji takich sporządza się notatki służbowe. Dalszy tryb postępowania jest analogiczny do określonego w § 8 ust. 7.

2. Wyniki lustracji wykorzystywane są jako materiały uzupełniające do przeprowadzonych kontroli lub dokonywanych okresowych ocen funkcjonowania PSKite i poszczególnych jego komórek organizacyjnych.

§ 10.

1. Zarząd ma obowiązek ustosunkowania się na najbliższym posiedzeniu, do treści protokółu kontroli, zaleceń pokontrolnych, wniosków, spostrzeżeń czy sugestii.

2. Szefowie poszczególnych komórek organizacyjnych PSKite maja obowiązek ustosunkowania się do treści protokółu, zaleceń pokontrolnych, wniosków, spostrzeżeń lub sugestii możliwie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania.

ROZDZIAŁ IV

Sprawozdawczość

§ 11.

1. Komisja Rewizyjna PSKite - w oparciu o posiadane protokóły, w tym protokóły badania bilansu - sporządza ocenę roczną działalności merytorycznej i finansowej.

2.   Ocenę działalności finansowo-gospodarczej PSKite, przewodniczący KR PSKite przedstawia Zarządowi PSKite na posiedzeniu, na którym Zarząd PSKite ma zatwierdzić wykonania budżetu PSKite za rok ubiegły.

§ 12.

1. Za okres całej kadencji, KR PSKite przedstawia Walnemu Zebraniu Członków:

1/ ocenę całokształtu działalności statutowej i finansowo-gospodarczej PSKite,

2/ sprawozdanie ze swojej własnej działalności.

2. Sprawozdanie oceniające całokształt działalności PSKite winno zawierać w końcowej jego części ocenę pracy Zarządu oraz ich organów /komisji, zespołów itp./ a następnie wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi jako całości oraz oceny pracy poszczególnym ich członkom. Jeżeli KR PSKite wnosi o nie udzielenie absolutorium, musi to szczegółowo uzasadnić.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§ 13.

1. Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do KR PSKite. Od postanowień tych interpretacji przysługuje zainteresowanym władzom PSKite prawo odwołania się Walnego Zebrania Członków PSKite.

2. Niniejszy regulamin pracy Komisji Rewizyjnej wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

 

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.

Logowanie

Kalendarz zawodów

czerwiec 2024
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 74 gości