Polskie Stowarzyszenie Kiteboardingu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Statut

Drukuj PDF
STATUT
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KITEBOARDINGU
Rozdział 1
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ
I CHARAKTER PRAWNY
§1
 1. POLSKIE STOWARZYSZENIE KITEBOARDINGU w skrócie "PSK", zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest zarejestrowanym stowarzyszeniem osób fizycznych i posiada osobowość prawną.
 2. W kontaktach z zagranicą, obok nazwy polskiej, Stowarzyszenie używa nazwy w języku angielskim Polish Kiteboarding Association, w skrócie "PKA".
§2
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Poznań.
§3
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
2. Stowarzyszenie może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz polskich związków sportowych.
3. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1 i 2 , bądź wystąpieniu z nich decyduje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów
§4
1. Godłem Stowarzyszenia jest biało-czarny latawiec zawieszony nad skrótem PSKite.
2. Banderą Stowarzyszenia jest flaga RP z umieszczonym godłem PSK w lewym rogu białej części.
3. Odznaką Stowarzyszenia jest miniatura godła
4. Posługiwanie się godłem, flagą i odznaką jest  zastrzeżone jest dla członków Stowarzyszenia.
5. Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z godłem w środku i napisem w otoku „Polskie Stowarzyszenie Kiteboardingu”.
§5
Stowarzyszenie jest organizacją samorządną i opiera swoją działalność na pracy społecznej osób w nim stowarzyszonych. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników. 
Rozdział 2
CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA
§6
Celem Stowarzyszenia jest  zrzeszanie  osób fizycznych oraz prawnych,  popieranie  rozwoju kiteboardingu we wszystkich jego formach,  reprezentowanie  interesów stowarzyszonych w nim osób.
§7
Celem działania Stowarzyszenia jest ponadto realizowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu , a w szczególności poprzez: 
1. organizację, popularyzację i rozwój sportu kiteboardingowego w Polsce, 
2. podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju różnych form sportu kiteboardingowego,
3. kultywowanie oraz wzbogacanie, w ramach swojej działalności wartościowych tradycji kiteboardingowego, w szczególności w szeregach członków Stowarzyszenia,
4. zaspokajanie potrzeb członków Stowarzyszenia w zakresie uprawiania sportu kiteboardingowego,
5. praca z młodzieżą,
6. ustalania kalendarza imprez kiteboardingowych,
7. ocena przeprowadzonych zawodów kiteboardingowych,
8. pomoc członkom w udziale w zawodach międzynarodowych.
Rozdział 3
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1/ zwyczajnych
 2/ wspierających
 3/ honorowych.
§9
1. Członkami zwyczajnymi mogą być akceptujące statutowe cele Stowarzyszenia:
1) osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, posiadające obywatelstwo polskie,
2) dzieci i młodzież szkolna, posiadające obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem, iż osoby poniżej 16 roku życia mogą być członkami Stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
2.  Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub rozwoju polskiego kiteboardingu. 
4. Cudzoziemcy mający oraz niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą także stać się członkami Stowarzyszenia. 
§10
 1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej i po opłaceniu wpisowego.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji zawierającej oświadczenie o rodzaju i zakresie wsparcia udzielanego Stowarzyszeniu i po podpisaniu porozumienia określającego zakres współdziałania oraz ewentualny podział kompetencji.
 3. Godność członka honorowego, w tym tytuł Prezesa honorowego, nadaje, na wniosek Zarządu, Walne Zebranie Członków.
§11
1. Członkowie zwyczajni mają prawo: 
1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z głosem stanowiącym oraz z czynnym i biernym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
2. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów wobec władz Stowarzyszenia, 
3. noszenia godła Stowarzyszenia,
4. otrzymywania informacji o sytuacji w Stowarzyszeniu, jego pracach i podejmowanych decyzjach przez jego władze,
5. korzystania z pomocy i porad Stowarzyszenia, w tym jego organów pomocniczych,
6. uczestniczenia w zawodach oraz innych imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie,
7. korzystania z zachowaniem odpowiednich przepisów ze wszystkich urządzeń i obiektów jakie Stowarzyszenie posiada, 
8. otrzymywania nagrody z tytułu osiągnięć w działalności społecznej na rzecz Stowarzyszenia, 
2. Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi mają prawo: 
1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia bez czynnego i biernego prawa wyborczego i z głosem doradczym,
2. korzystania z uprawnień określonych w ust. 1 pkt. 2-7.
§12
1. Członkowie zwyczajni i wspierający mają obowiązek:
 1/ aktywnej działalności na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia,
 2/ przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 3/ przestrzegania w swej działalności dobrych zwyczajów kiteboardingowych oraz wymagania tego od stowarzyszonych w nich osób,
 4/ regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia, a w przypadku członków wspierających wywiązywania się z innych świadczeń zadeklarowanych na rzecz Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia a ponadto zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§13
1. Utrata członkostwa następuje: 
a) z chwilą dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia 
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
c) wykluczenia wskutek niewykonywania obowiązków statutowych, 
d) wykluczenia za nie płacenie składek członkowskich przez okres 1 roku (do końca roku składkowego), 
e) rozwiązania się Stowarzyszenia.
2. Odwołanie od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka rozpatruje Walne Zebranie Stowarzyszenia. 
Rozdział 4
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§14
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1/ Walne Zebranie Członków,
 2/ Zarząd,
 3/ Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata,.
 3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, podczas głosowania jawnego, rozstrzyga głos osoby przewodniczącej obradom. W konkretnej sprawie można uchwalić głosowanie tajne.
§15
 1. Ta sama osoba nie może być równocześnie członkiem więcej niż jednego organu władzy wymienionego w  § 14, ust. 1 pkt. 2-3.
 2. Do władz Stowarzyszenia następnej kadencji nie mogą kandydować osoby, będące uprzednio członkami władz, a, które nie uzyskały absolutorium lub których działalność nie została przez Walne Zebranie Członków oceniona pozytywnie, a także osoby które podczas minionej kadencji zostały ukarane dyscyplinarnie karą opisaną w § 23 ust 2 pkt 3-5.
Walne Zebranie Członków 
§16
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być: 
a/ zwyczajne, które odbywa się raz na rok, a co 4 lata jest zebraniem wyborczym  
b/ nadzwyczajne, zwołane w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia, przez co najmniej 5 członków zwyczajnych, wniosku z żądaniem jego zwołania. 
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków zwyczajnych, co najmniej 14 dni przed terminem, drogą komunikacji elektronicznej. 
4. Walne Zebranie Członków jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczny członków uprawnionych do głosowania /quorum/ w pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę obecnych  - w drugim terminie, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
5. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą: 
a) z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
b) z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście. 
§17
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków  w szczególności należy: 
1.    uchwalanie  kierunków działalności  Stowarzyszenia, w tym wskazywania Komisji koniecznych do funkcjonowania PSK,
2.    wybór i odwołanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej , 
3.    rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności wybieralnych władz  Stowarzyszenia,
4.    udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5.    podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu ,
6.    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Dyscyplinarnej,
7.    podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
8.    podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w Statucie, a także w sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu i  Komisji Rewizyjnej .
§18
1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków. O ilości członków Zarządu na daną kadencję każdorazowo decyduje Walne Zebranie Członków. Członkowie Zarządu na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie Prezesa , 1-3 Wiceprezesów, Sekretarza Generalnego oraz Skarbnika. W przypadku Zarządu 3 osobowego funkcję Skarbnika pełni Wiceprezes.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
3. W posiedzeniach Zarządu mają prawo brać udział, z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej. 
4. Zarząd działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków, przy czym do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej 1/2 członków.
§ 19
Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
2) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 
4) określanie wysokości składki członkowskiej, wpisowego i trybu ich uiszczania,
5) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,
6) opracowywanie regulaminów wewnętrznych działania Stowarzyszenia,
7) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
8) podejmowanie uchwał w sprawach przynależności do innych organizacji krajowych lub międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu działania,
9) powoływanie stałych oraz doradczych komisji i zespołów problemowych, a także uchwalanie regulaminów ich działania,
10) uchwalanie budżetu i preliminarzy,
11) zatrudnianie i zwalnianie pracowników, z zastrzeżeniem § 21 pkt 6,
12) powoływanie sekcji i uchwalanie regulaminów ich działania,
13)  podejmowanie uchwał w innych sprawach przekazanych w niniejszym Statucie do kompetencji Zarządu.
Komisja Rewizyjna
§20
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest przez Walne Zebranie Członków do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 Członków. Członkowie Komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. 
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków, przy czym do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność co najmniej 2 osób.
§ 21
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie kontroli działalności Stowarzyszenia, co najmniej raz w roku,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, 
4) prawo zawieszenia członka Zarządu na okres do 6 miesięcy,      
5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie i trybie określonym na podstawie przepisów niniejszego Statutu oraz w przypadku zawieszenia członka Zarządu,
6) zatrudnianie i zwalnianie pracowników, w przypadku kiedy są nimi osoby będące w składzie Zarządu,
7)   dokonywanie interpretacji zapisów Statutu,  
8) składanie na  Walnym  Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej,
9) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielania) absolutorium ustępującemu Zarządowi,
10) powołanie w razie potrzeby Komisji Dyscyplinarnej.
Komisja Dyscyplinarna
§22
 1. Komisja Dyscylinarna składa się z 3 do 5 osób powołanych przez Komisję Rewizyjną.
 2. Członkowie Komisji Dyscyplinarnej na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
§23
 1. Komisja Dyscylinarna działa jako:
 1/ sąd fachowy - w sprawach związanych z naruszeniem: przepisów lub dyscypliny podczas imprez kiteboardingowych oraz zasad  rywalizacji fairplay,  
 2/ sąd honorowy - w sprawach dotyczących członków honorowych Stowarzyszenia i członków jego władz,
 3/ sąd polubowny - w sprawach wniesionych przez członków stowarzyszenia, w tym o  sprawy naruszenia dóbr osobistych.
 2. Komisja Dyscylinarna orzekając w sprawach o których mowa w ust. 1 może nałożyć następujące kary:
 1/ upomnienie,
 2/ ostrzeżenie, 
 3/ nagana,
 4/ zakaz uczestniczenia na czas oznaczony w imprezach kiteboardingowych organizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie,
5/ wnioskowanie do Zarządu o wykluczenie członka zwyczajnego albo członka wspierającego,
6/ wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków poprzez Zarząd o wykluczenie członka honorowego.
 5. Od orzeczeń nakładających kary określone ust 2 pkt 1-4 obwinionemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.  Odwołanie nie wstrzymuje zakazu uczestniczenia w imprezach kiteboardingowych.
 6. Szczegółowe zasady działania oraz tryb postępowania przed Komisją Dyscylinarną określa jej regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.
§24
Komisja Dyscylinarna składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swej działalności.
Uzupełnienie składu władz Związku.
§25
 1. W przypadku powstania wakatu w wybieralnych władzach Stowarzyszenia w trakcje kadencji, skład osobowy tych władz może zostać uzupełniony przez te władze w drodze kooptacji. W trybie kooptacji skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej może zostać uzupełniony, w zależności od liczebności organu: 
- 3 albo 4 osobowy organ nie więcej niż o 1 osobę pochodzącą z wyboru,
- 5 albo 6 osobowy organ nie więcej niż o 2 osoby pochodzące z wyboru,
      - 7 osobowy organ nie więcej niż o 3 osoby pochodzące z wyboru.
       2. Przy kooptacji powinny być w pierwszym rzędzie brane pod uwagę osoby, które podczas wyborów do danego organu władzy uzyskały liczbę głosów większą od 1/4 ogólnej liczby ważnie oddanych głosów.
 3. Osoby pochodzące z kooptacji nie mogą pełnić funkcji przewodniczącego lub prezesa danego organu władzy. W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego lub prezesa danego organu władzy jego obowiązki pełni jeden z pierwotnie wybranych członków danego organu.
 4. Ubycie ze składu władz Stowarzyszenia liczby członków, wybranych pierwotnie, większej od liczby określonej w ust 1, powoduje obowiązek zwołania przez Zarząd nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
 5. Walne Zebranie Członków, o którym mowa w ust. 4 wybiera nowych członków na wszystkie miejsca zwolnione przez osoby wybrane uprzednio, co oznacza, iż miejsca obsadzone w drodze kooptacji zostają również objęte wyborami.
Rozdział 8
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA ORAZ SPOSÓB REPREZENTACJI
§26
 1. Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości, papiery wartościowe i fundusze.
 2. Na fundusze Związku składają się:
 1/ składki członkowskie i wpisowe
 2/ darowizny, dotacje, zapisy i spadki
 3/ wpływy z działalności gospodarczej,
 4/ wpływy z odpłatnej działalności statutowej,
 5/ udziały majątkowe,
 6/ dochody z majątku Stowarzyszenia
§ 27
1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw uprawnionych jest Prezes i jeden z członków Zarządu, działający łącznie.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu uprawnionych jest Prezes i każdy z członków Zarządu upoważniony przez Prezesa.
Rozdział 9
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA
§28
 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 głosów.
 2. Wnioski w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia mogą być rozpatrywane jedynie w przypadku umieszczenia tych spraw w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków.
3. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa  tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
 

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.

Logowanie

Kalendarz zawodów

czerwiec 2024
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości