Polskie Stowarzyszenie Kiteboardingu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start PSKite Dokumenty Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków

Drukuj PDF

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków PSSE Kamikaze

Zgodnie z wcześniejszymi planami, Walne Zgromadzenie Członków PSSE Kamikaze odbyło się 2010-07-08 w Łebie w Hotelu Bakista.

 

W pierwszym terminie (o 20.00) nie było kworum.
Obecni ustalili drugi termin na 20.15.

Lista obecności:

1. Mariusz Czapliński
2. Igor Czernik
3. Dariusz Wądołowski
4. Wiktoria Boszko
5. Andrzej Ożóg
6. Bartosz Niebylski
7. Blażej Ożóg
8. Jarosław Issel
9. Daktera Tomasz
10. Daktera Jacek
11. Adam Szymański
12. Piotr Winkowski
13. Maciej Boszko

W trakcie spotkania do obecnych dołączyli
14.   Łukasz Ceran
15.   Victor Borsuk
16.   Kamil Gajdziński
17.   Tomasz Janiak
18.   Rafał Kiński
19.   Paweł Kiczka

Przyjęto wniosek Macieja Boszko, aby prowadzącym zebranie był Piotr Winkowski
13 głosów za

Przyjęto wniosek Piotra Winkowskiego, aby przewodniczącym komisji skrutacyjnej była Wiktoria Boszko
12 za, 1 wstrzymał się

Przyjęto wniosek Piotra Winkowskiego, aby sekretarzem był Adam Szymański
12 za, 1 wstrzymał się

Przyjęto wniosek Piotra Winkowskiego, aby przewodniczącym komisji wnioskującej był Jacek Daktera
12 za, 1 wstrzymał się

Następnie Piotr Winkowski przedstawił propozycji agendy  przygotowaną przez Adama Szymańskiego:

1. Sprawy porządkowe - przedstawienie agendy, ewentualne propozycje zmian, lista obecności
2. Prezentacja historii, aktualnych władz, sytuacji finansowej PSSE Kamikaze
3. Głosowanie udzielenia prawa głosu przez internet nieobecnym członkom
4. Głosowanie nowego statutu (w tym ustalenie siedziby)
5. Głosowanie regulaminu Zarządu
6. Głosowanie Komisji Rewizyjnej
7. Przedstawienie kandydatów na stanowiska i głosowanie w następującej kolejności:
- Prezes
- Skarbnik
- Sekretarz generalny
- Wiceprezes - Przewodniczący komisji Freestyle/Wave
- Wiceprezes - Przewodniczący komisji Race/Speed/tymczasowej olimpijskiej
- Wiceprezes - Przewodniczący komisji Sędziowskiej
- Komisja rewizyjna - przewodniczący i członkowie
- Sąd koleżeński - przewodniczący i członkowie 
8. Głosowanie projektu logo

Po dyskusji i na wniosek Piotra Winkowskiego jednogłośnie przyjęto następującą agendę:

1.Sprawy porządkowe, lista obecności, dyskusja nad i przedstawienie agendy
2.Prezentacja władz, historii i sytuacji finansowej PSSE Kamikaze
3.Dyskusja nad statutem
4.Głosowanie statutu
5.Przedstawienie kandydatów do Zarządu
6.Głosowanie składu Zarządu
7.Przedstawienie kandydatów do Komisji Rewizyjnej
8.Głosowanie składu Komisji Rewizyjnej
9.Głosowanie logo
10. Sprawy różne

 

Ad 2.
Historię PSSE Kamikaze przedstawił dotychczasowy Prezes, Mariusz Czapliński:
Stowarzyszenie powstało w 2003 roku.
Wydawało czasopisma Kitesurf, później Free&Style
Od samego początku prezesem był Mariusz Czapliński.
Od pewnego czasu w zarządzie jest Maciek Boszko.
Od 3 lat nie są wydawane żadne czasopisma, w tym roku wykreślono z KRS informację o prowadzeniu działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie.
3 lata temu podpisano umowę z PZŻ, która sankcjonuje Kamikaze jako przedstawiciela środowiska kiteowego. Umowa ma ulec automatycznemu rozwiązaniu w momencie powstania Polskiego Związku Kiteboardingu.

Aktualne sytuacja finansowa - generowane są koszty, do tej pory były pokrywane przez członków Zarządu, w chwili obecnej wpłynęło ponad 2000 PLN tytułem składek za 2010.

Bieżące koszty stowarzyszenia – prowadzenie księgowości, ewentualne zmiany w KRS. Szczegółowych kwot nie podano.

Maciej Boszko przypomniał  o zawodach Focus Cup organizowanych przez Kamikaze w 2003 - nagroda główna wyniosła 30 tys. PLN w gotówce, łączna pula nagród gotówkowych 88 tys. PLN

 

Ad3.
Mariusza Czapliński złożył wniosek, aby pozostawić w statucie zapis o ilości członków zarządu 1 do 6.

Dariusz Wądołowski i Adam Szymański oponowali przeciwko takiemu zapisowi, jako niezgodnemu z Ustawą o Stowarzyszeniach i stwarzającemu niebezpieczeństwo odrzucenia nowego statut przez KRS.

Wniosek odrzucono: 1 za 3 wstrzymało się 13 przeciw

Przyjęto wniosek Łukasza Cerana o określenie w statucie ilości członków Zarządu „od 3 do 7”
10 za, 5 wstrzymało się, 2 przeciw

Przyjęto jednogłośnie wniosek Jacka Daktery o wykreślenie z par. 7 pkt 2 słowa „utalentowaną”

Przyjęto wniosek Jarka Issela o zmianę par.27:

pkt 1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw uprawnionych jest Prezes i jeden z członków Zarządu, działający łącznie.

pkt 2.  Do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu uprawnionych jest Prezes i każdy z członków Zarządu upoważniony przez Prezesa

10 za, 4 wstrzymało się, 4 przeciw

Przyjęto wniosek Dariusza Wądołowskiego o uzupełnienie statutu o zapis

Umożliwiający  zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez 5 członków stowarzyszenia

Jednogłośnie przyjęto wniosek Mariusza Czaplińskiego o o uznanie strony internetowej PSKite.pl i maili z domeny PSKite.pl jako oficjalnego kanału komunikacji z członkami

Przyjęto wniosek Dariusza  Wądołowskiego o wykreślenie ze statutu zapisów dotyczących sądu koleżeńskiego i zastąpienie sądu koleżeńskiego komisją dyscyplinarną powoływaną przez Komisję Rewizyjną

Jednogłośnie przyjeto wniosek Adama Szymaoskiego o  wydłużenie statutowego terminu ogłaszania informacji o Walnym Zgomadzeniu Członków z 7 do 14 dni

Ad4.
Na wniosek Piotra Winkowskiego, jednogłośnie przyjęto statut po poprawkach.

Ad5.
Piotr Winkowski przedstawił wstępne propozycje kandydatów do Zarządu:

Mariusz Czapliński
Maciej Boszko
Marek Rowiński
Adam Szymański
Łukasz Ceran
Michał Zieliński

Na wniosek Adama Szymańskiego ogłoszono 10 minut przerwy

Po przerwie obecnych 16 osób.

Przyjęto wniosek Jacka Daktery o 5 osobowy skład Zarządu
12 za, 4 wstrzymało się

Przyjęto wniosek Łukasza Cerana o głosowanie jawne.

Kandydaci do Zarządu przedstawili się zgromadzonym członkom (wg alfabetycznej kolejności imion) i opisali swoje związku z kitesurfingiem.

Adam Szymański – zawodnik i sędzia kitesurfingowy z wieloletnim stażem, zawodowo niezwiązany z kiteboardingiem (Kosakowo)

Łukasz Ceran – jeden z najbardziej doświadczonych polskich zawodników i instruktorów kitesurfingu, wcześniej windsurfingu i żeglarstwa (Warszawa)

Maciej Boszko – właściciel szkołki żeglarskiej/wind-/kitesurfingowej, od wielu lat zaangażowany w organizację zawodów sportowych i działalność w PSSE Kamikaze (Warszawa)

Mariusz Czapliński – pasjonat kiteboardingu, organizator zawodów kitesurfingowych, założyciel i dotychczasowy prezes PSSE Kamikaze, obecnie niezwiązany zawodowo z kitesurfingiem (Poznań)

Marek Rowiński Sr. – wind- i kitesurfer z wieloletnim stażem, aktywny zawodnik, twórca przyjętego na całym świecie zbioru prawideł dla kitesurfingu rekreacyjnego(tzw. Kitesurfingowe Prawo Drogi), Kapitan żeglugi wielkiej, zawodowo niezwiązany z kitesurfingiem  (Grzybowo)

Michał Zieliński – właściciel firmy eventowej organizujacej od 2006 roku Ford Kite Cup. (Warszawa)

Pod nieobecności Marka Rowińskiego, przedstawili go na podstawie przesłanego listu Adam Szymański i Jacek Daktera, sekretarzowi dostarczono pisemną zgodę na kandydowanie.

Pod nieobecność Michała Zielińskiego, przedstawili go Piotr Winkowski i Maciej Boszko. Propozycja została uargumentowana zwyczajem powoływania do zarządów stowarzyszeń osób ze świata polityki lub biznesu. Dobre kontakty Michała Zielińskiego z szeroko rozumianymi mediami i środowiskiem potencjalnych sposorów PSKite mają znakomicie ułatwi pozyskanie sponsorów i popularyzację działalności PSKite w ogólnopolskich mediach.

Tomasz Janiak zrezygnował z kandydowania do Zarządu, argumentując iż, łączenie obowiązków członka Zarządu Stowarzyszenia, którego jednym z podstawowych celów jest reprezentowanie zawodników,  i zawodowego organizowania imprez i zawodów sportowych, prowadzi do nieuniknionego konfliktu interesów.

Ad6.
Przyjęto wniosek Piotra Winkowskiego o przyjęcie do nowego prezydium dotychczasowych członków Zarządu: Mariusza Czaplińskiego i Macieja Boszko
14 za, 3 wstrzymało się

Przyjęto wniosek Jacka Daktery o zmianę ilości członków zarządu z przyjętych poprzednio 5 na 6
6 za,  4 wstrzymało, 5 przeciw

Następnie kolejno głosowano na kandydatów do Zarządu:

Marek Rowiński 16 za
Adam Szymański 15 za, 1 wstrzymał się
Łukasz Ceran 12 za, 4 wstrzymało się
Michał Zieliński 10 za, 4 wstrzymało, 2 przeciw

Wobec ilości kandydatów równej ilości członków Zarządu, wszyscy kandydaci znaleźli się w Zarządzie.

Ad7.
Kandydaci do komisji rewizyjnej

Dariusz Wądołowski
Wiktoria Boszko
Jarosław Issel
Jacek Daktera
Tomasz Janiak
Igor Czernik

Ad8.
Głosowanie na kandydatów do Komisji Rewizyjnej (na wniosek przewodniczącego, każdy z obecnych mógł oddać głos na maksymalnie 3 kandydatów). Kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

Dariusz Wądołowski 13
Jacek Daktera 8
Tomasz Janiak 7

Wiktoria Boszko 5
Jarek Issel 3
Igor Czernik 6

Ad9.
Wybór loga PSKite odbył się na podstawie dwóch najbardziej popularnych z 10 propozycji umieszczonych od dłuższego czasu na kiteforum.pl

Nr 1.

1

Nr 4.

4

Stosunkiem głosów 10 do 6 wygrała propozycja nr 1.

Wniosek Piotra Winkowskiego o zobowiązanie Zarządu do podjęcia starań w celu przekształcenia PSSE Kamikaze w PSKite z uwzględnieniem zmian i ustaleń podjętych na dzisiejszym zgromadzeniu do końca br. przyjęto jednogłośnie


Wniosek Piotra Winkowskiego o ustalenie programu pracy Zarządu do zawodów w Juracie (13-15.08.2010) przyjęto jednogłośnie

Wniosek Tomasza Janiaka o zobowiązanie Zarządu do powołania komisji freestyle/wave, komisji race/speed i komisji sędziowania
12 za, 4 wstrzymało się

Na wniosek przewodniczącego dyskusję i Walnego Zgromadzenie na tym zakończono.

 

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.

Logowanie

Kalendarz zawodów

czerwiec 2024
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości